O świetlicy
Świetlica w naszej szkole czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30-17:00.
Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodzica/opiekuna wypełnionej karty zgłoszenia.

Nasza świetlica mieści się w zabytkowym budynku adaptowanym na cele szkolne w 1927 roku.

Zajmujemy jedno pomieszczenie na parterze (obok szatni), w którym ze względów organizacyjnych do godziny 15:30 przebywają dzieci z klas 0, po godz. 15:30 uczniowie pod opieką wychowawców przechodzą do świetlicy, która znajduję się na pierwszym piętrze. Znajdują się tam trzy pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, szatnia dla uczniów, toalety oraz sala gimnastyczna. Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.
Pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą opieramy na wytycznych planu rocznego będącego wynikiem porozumienia pracowników świetlicy ze szkołą odnośnie obustronnego współdziałania.
Podstawę planu pracy świetlicy stanowią te dziedziny aktywności, które są systematycznie rozwijane w ciągu roku szkolnego oraz najważniejsze formy ich realizacji.
Zajęcia w świetlicy prowadzone są w 6 grupach wychowawczych liczących łącznie 150 dzieci.
Poprzez te zajęcia rozwijamy u dzieci: spostrzegawczość, pamięć, wyobraźnię, wyzwalamy aktywność poznawczą i twórczą, podnosimy sprawność fizyczną oraz kształtujemy umiejętność współżycia i współdziałania w grupie, jakże ważną nie tylko w dzieciństwie, ale również w dorosłym życiu.
Dysponujemy dużą ilością gier planszowych, układanek, zabawek, gier edukacyjnych i mini biblioteką świetlicową.
Posiadamy zróżnicowany sprzęt sportowy wykorzystywany zarówno na sali gimnastycznej, jak i na podwórku.

Formy pracy z dziećmi w świetlicy:
- zajęcia żywego słowa,
- zajęcia umuzykalniające,
- zajęcia plastyczno-techniczne,
- zajęcia dydaktyczne,
- zajęcia ruchowe.

Organizacja pracy w świetlicy

1. W świetlicy organizowane są zajęcia w grupach wychowawczych;
2. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut
(czas trwania zajęć dostosowywany jest do potrzeb rozwojowych dzieci);
3. Czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców;
4. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz tygodniowym rozkładem zajęć.

Ramowy rozkład zajęć

6.30 - 8.30
Schodzenie się dzieci do świetlicy. Spożycie posiłku przez dzieci, które nie zdążyły w domu zjeść śniadania. Zajęcia ciche (gry i zabawy towarzyskie, czytelnictwo itp.);
8.30 - 9.00
Kontrola przygotowania do zajęć lekcyjnych, uzupełnianie ewentualnych braków,
pozostałe dzieci -  zajęcia ciche w kącikach zainteresowań;
9.00 - 10.00
Różnorodne formy zajęć tematycznych związane z hasłem tygodnia;
10.00 - 10.30
Czas na spożycie posiłku;
10.30 - 11.30
Gry i zabawy towarzyskie, czytelnictwo. Praca własna nauczyciela, uzupełnianie dokumentacji, przygotowanie materiałów do zajęć, bieżące kontakty z wychowawcami, pedagogiem,
czynności porządkowe;
11.30 - 12.30
Dyżur nauczycieli w stołówce szkolnej. Przygotowanie do obiadu, prowadzenie uczniów z grup 0
do stołówki szkolnej; pozostałe dzieci - zabawy w kącikach zainteresowań;
12.30 - 13.30
Zajęcia relaksacyjne. Wyciszanie dzieci poprzez słuchanie muzyki relaksacyjno - odprężającej
lub czytanej książki;
13.30 - 14.30
Pomoc w odrabianiu zadań domowych;
14.30 - 15.30
Rekreacja na świeżym powietrzu /w razie niesprzyjającej pogody - zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej. Różnorodne formy zajęć tematycznych związane z hasłem tygodnia;
15.30 - 16.00
Zajęcia dowolne, zgodnie z zainteresowaniami dzieci (gry i zabawy towarzyskie, planszowe, dydaktyczne, konstrukcyjne);
16.00 - 17.00
Porządkowanie sal, rozchodzenie się dzieci do domów.

Regulamin naszej świetlicy

Uczeń ma prawo do:
1. Zorganizowanej opieki.
2. Życzliwego traktowania.
3. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.
4. Opieki wychowawczej.
5. Poszanowania godności osobistej.
6. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Uczeń jest zobowiązany do:
- Dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych osób.
- Informowania wychowawcy o wyjściu ze świetlicy.
- Posiadania pisemnej zgody rodzica/opiekuna lub wychowawcy na opuszczenie świetlicy.
- Nienagannego zachowania w czasie zajęć i po zajęciach.
- Dbałości o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń.
- Poszanowania sprzętu, dbałości o zachowanie porządku i ładu.
- Oszczędnego gospodarowania materiałami, szanowania gier i innych przedmiotów znajdujących się w świetlicy.
- Starannego odrabiania zadań domowych.
- Udzielania pomocy młodszym koleżankom i kolegom.
- Noszenia na terenie świetlicy zmiennego obuwia.
- Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

Formy nagród w świetlicy:
- Pochwała opiekuna świetlicy.
- Pochwała przekazana wychowawcy klasy.
- Dyplom za wzorowe zachowanie.

Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy wychowanek może być ukarany:
- Upomnieniem opiekuna świetlicy.
- Upomnieniem opiekuna świetlicy w obecności grupy.
- Upomnieniem przekazanym w obecności wychowawcy klasy.

Opieka nad stroną - Ewa Gęsicka